Betingelser ved samarbejde

1. Generelle forhold:
1.1
De vikarer som Jobing ApS stiller til disposition, er bundet af en aftale med Jobing ApS, som fastlægger deres rettigheder og pligter.
Der består altså intet kontraktforhold mellem “Brugervirksomhed” og vikar.

1.2 I aftalen mellem Jobing ApS og vikaren forpligtes vikaren til tavshed omkring “Brugervirksomhed” forretningsanliggender.

1.3 Under vikariatet påhviler det Jobing ApS vikarer, at følge “Brugervirksomhed” instruktioner og retningslinjer nøje.
Opstår der i øvrigt tvivlsspørgsmål mellem “Brugervirksomhed” og vikaren, skal begge parter straks forelægge disse for Jobing ApS.

1.4 Det påhviler “Brugervirksomhed” snarest at forvisse sig om, at vikaren er i stand til at udføre det imellem Jobing ApS og “Brugervirksomhed” aftalte arbejde.
Hvis ikke “Brugervirksomhed” mener, at vikaren er den rette til opgaven, skal “Brugervirksomhed” straks underrette Jobing ApS herom.
Hvis ikke, vil “Brugervirksomhed” ikke kunne opnå kompensation.

1.5 Da “Brugervirksomhed” har instruksbeføjelser over vikaren, er det “Brugervirksomhed” ansvars-/og arbejdsskade forsikring, som dækker ved eventuelle skader forvoldt på og af vikaren.
Jobing ApS fraskriver sig ethvert ansvar for direkte og indirekte tab og skader, der måtte opstå i forbindelse med, at Jobing ApS stiller vikarer til rådighed for “Brugervirksomhed”.
Jobing ApS ansvarsfraskrivelse gælder alle tab og skader, der måtte opstå uanset om tabet og/eller skaden er opstået ved uagtsomhed eller grov uagtsomhed.
“Brugervirksomhed” stilles forsikringsmæssigt, som var vikaren fastansat af “Brugervirksomhed”.
“Brugervirksomhed” mulighed for dækning af tabet og/eller skaden er således det ansvar, der i henhold til dansk rets almindelige regler kan gøres gældende direkte overfor vikaren.

1.6 Job og forventet varighed aftales forud for hvert vikariat, hvorefter Jobing ApS bekræfter aftalen med en ordrebekræftelse som sendes til “Brugervirksomhed” og vikaren igennem Jobing ApS bookingsystem.
“Brugervirksomhed” modtager en mail, som er i bekræftende stand.

1.7 Vikaren indberetter timer til Jobing ApS vikarapp til løn afregning efter hver endt arbejdsdag.
Opstår der tvivlsspørgsmål til timeregistreringer skal “Brugervirksomhed” indtaste “Brugervirksomhed” opfattelse af rigtigt timeantal før godkendelse og underskrift.
Opstår der tvist mellem vikaren og “Brugervirksomhed” skal “Brugervirksomhed” og vikar straks gøre Jobing ApS opmærksom herpå, så en løsning kan findes.

1.8 “Brugervirksomhed” har godkendt vikarens præsterede timer, (hvis ikke “Brugervirksomhed” har godkendt vikarens indtastede tidsregistrering, vil Jobing ApS tage højde for vikarens rigtige indtastede timeregistrering) som vil være udspecificeret på hver faktura.

1.9 Det står “Brugervirksomhed” frit for, til enhver tid at forlænge, afkorte eller afbryde vikariatet.
Hvis vikaren er dækket af en overenskomst, skal opsigelsesreglerne dog følges.
Ved afkortelse, afbrydelse eller forlængelse af vikariatet påhviler det “Brugervirksomhed” straks at informere Jobing ApS herom.
Hvis “Brugervirksomhed” vælger at fastansætte en af Jobing ApS vikarer, gælder betingelserne under Try & Hire punkt 3.

1.10 Af hensyn til vikaren er et vikariat minimum én arbejdsdag. Dvs. at der faktureres for minimum 4 arbejdstimer pr. fremmødt vikar, jf. § 3 stk. 3 i Landsoverenskomsten for vikarer.

2. Vikarlovens bestemmelser:

2.1 Jobing ApS og “Brugervirksomhed” er forpligtet til, at følge den nye Vikarlov, som blev implementeret d. 01/07/2013.
Vikarloven gælder både offentlige og private virksomheder, brugervirksomhed såvel som vikarbureau.
Ifølge Vikarloven skal vikarer på en række områder lige behandles med det fastansatte personale hos brugervirksomheden.
Sanktion hvis vikarloven ikke overholdes kan være bøde, godtgørelse og efterbetaling.
Vikarlov af 01/07/2013 er vedhæftet denne aftale.

2.2 Jobing ApS forpligter sig til, at følge og overholde landets gældende overenskomster, herunder regler om pension og ferie, hvorfor underlagt overenskomst skal sendes til Jobing ApS straks efter indgået aftale af “Brugervirksomhed”.

2.3 “Brugervirksomhed” skal informere vikaren om ledige stillinger hos “Brugervirksomhed”, f.eks. via opslag et passende sted hos “Brugervirksomhed”, fortalt af nærmeste leder hos “Brugervirksomhed” eller via internet/intranet.

2.4 Vikaren skal have adgang til “Brugervirksomhed” kollektive faciliteter, for eksempel kantine, børnepasnings- og transportfaciliteter.
Dette gælder dog ikke, hvis forskelsbehandling af vikaren objektivt kan begrundes, f.eks. hvis der er tale om et vikariat af under 1 måneds varighed.

2.5 “Brugervirksomhed” har pligt til at informere lønmodtagerrepræsentanterne om “Brugervirksomhed” brug af vikarer.

2.6 Hvis vikaren skal have specielt arbejdstøj ud over, hvad man kan betegne som almindeligt arbejdstøj (hvad man normalt kan købe i butikkerne), skal “Brugervirksomhed” udlevere vikaren det specielle arbejdstøj.
Vikaren har selv almindeligt arbejdstøj og sikkerhedssko, hvis dette er et krav.

3. Try & Hire:

3.1 Try & Hire er en mulighed for, at fastansætte en vikar, der arbejder hos “Brugervirksomhed”.
Denne formidling er uden beregning, hvis vikaren har arbejdet hos “Brugervirksomhed” i 480 timer, svarende til fuldtid, i en sammenhængende periode.
Hvis vikariatet har varet mindre end 480 timer, forpligter “Brugervirksomhed” sig til at betale det sædvanlige honorar for fastansættelse af medarbejdere indenfor Try & Hire perioden.
“Brugervirksomhed” forpligter sig til at underrette Jobing ApS, såfremt fastansættelse af en vikar kommer på tale.
Har “Brugervirksomhed” og Jobing ApS indgået en kernekundeaftale, vil regler og forhold være gældende under kernekundeaftalen og ovenstående vil være uden betydning.

4. Sikkerhed/Persondataforordning af Maj 2018:

4.1 Materiale vedrørende de anviste kandidater og personlige dokumenter er Jobing ApS ejendom.
Materialet skal derfor behandles fortroligt af “Brugervirksomhed”.

4.2 “Brugervirksomhed” forpligter sig til at overholde Persondataforordningen af Maj 2018, herunder at makulere alle personlige dokumenter udleveret af Jobing ApS vedrørende Jobing ApS vikarer og kandidater når:
▪ Udvælgelsesprocessen er slut
▪ Vikaren er ophørt hos “Brugervirksomhed”

4.3 Alle rapporter, ny teknologi og opfindelser, der fremkommer som følge af det arbejde, der udføres af én af Jobing ApS vikarer hos “Brugervirksomhed”, forbliver “Brugervirksomhed” ejendom med mindre andet skriftligt er aftalt.

4.4 Jobing ApS forbeholder sig dog ejendomsret til rapporter, ny teknologi og opfindelser, der fremkommer som følge af vikarens arbejde, indtil tilgodehavende er betalt af “Brugervirksomhed”.

5. Garanti:

5.1 Det er Jobing ApS udgangspunkt til hver en tid, at stille vikarer til rådighed, som opfylder de med “Brugervirksomhed” aftalte kvalifikationer.
Jf. pkt. 1.4. er det “Brugervirksomhed” pligt snarest at forvisse sig om, at vikarens kvalifikationer svarer til det aftalte.
Hvis ikke vikaren svare til “Brugervirksomhed” opfattelse af indgået aftale med Jobing ApS, stiller Jobing ApS ny vikar til rådighed uden mereomkostning for “Brugervirksomhed”.

6. Betalingsbetingelser og Priser:

6.1 Jobing ApS fakturerer “Brugervirksomhed” hver fredag efter kl: 18 til betaling senest d. 21. i hver måned, medmindre d. 21. falder på lørdag, søndag eller helligdag, så rykkes betalingsdato til næstkommende hverdag.
Fakturaen omfatter vikarens arbejdstimer i overensstemmelse med præsterede timer.

6.2 Der faktureres overtid, forskudt tid mv. jf. “Brugervirksomhed” overenskomst.
Hvis ikke “Brugervirksomhed” er underlagt overenskomst vil landsoverenskomsten for vikarer være gældende.
En kopi af landsoverenskomsten for vikarer vil sendes til “Brugervirksomhed”, hvis ikke “Brugervirksomhed” er underlagt overenskomst.

6.3 I tillæg til ovenstående er det “Brugervirksomhed” ansvar, at betale for eventuelle rejseomkostninger.
“Brugervirksomhed” skal dog ikke betale for transport til det arbejdssted, der er angivet i ordrebekræftelsen med mindre andet er aftalt.

6.4 Betalingsbetingelserne er som anført, jf. pkt. 6.1.
Herefter pålægges rente jf. rente loven.
I tilfælde af påmindelse opkræves:
Rykker 1:
– Kompensationsgebyr, jvf. rentelovens § 9a, stk. 3 – 310,00 kr.
– Renter 0,70 % for perioden
– Rykkergebyr 1, jvf. rentelovens § 9b, stk. 1, jf. stk. 2 – 100,00 kr.

Rykker 2:
– Renter 0,70 % for perioden
– Rykkergebyr, jvf. rentelovens § 9b, stk. 1, jf. stk. 2 – 100,00 kr.
– Rykkergebyrer, -renter og evt. kompensationsgebyr fra tidligere rykkere

Der foregår 2 påmindelser med 10 dages mellemrum.
Hvis betaling ikke er modtaget hos Jobing ApS 10 dage fra sidste påkravsdato, forbeholder Jobing ApS sig retten til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso, som også betales af “Brugervirksomhed”.

6.5 Pris på vikartimer er afgørende for om vikaren er faglært eller ufaglært og i hvilken afdeling vikaren skal arbejde i, herunder er derfor anført fast gangefaktor:

Vikar service:
Forud aftalt gangefaktor på x,x
Overarbejdstid og tillæg pålægges herefter, efter gældende regler efter gældende overenskomst.

Rekruttering og Try & Hire:
Medmindre andet er aftalt i kernekundeaftalen:
50 % af medarbejderens forud kommende faste månedsløn som engangsbetaling.

6.6 Bookes der vikarer med opstart på vikariat med mindre end 24 timers varsel, pålægges 20 kr. pr. vikartime for første dag for vikarens/vikarernes vikariats dag.

6.7 Alle aftalte priser er ekskl. moms.

7. Ikrafttrædelse:

7.1 “Brugervirksomhed” bestiller vikarer igennem bestillingssystemet på Jobing ApS hjemmeside.
www.jobing.dk > For virksomheder > Bestil vikar, (anfør Aftalenummer) udfyld mest muligt.
Eller ringer på hovedtelefonnummer 71 99 51 58 i tidsrummet 8:00 – 16:00 alle hverdage og 12:00 – 16:00 på lørdage.
Ringer du uden for normal åbningstid og har akut brug for hjælp eller vikarer trykker du 1, for at blive viderestillet til vagttelefonen.
Når Jobing ApS bekræfter bestillingen via e-mail, vil ikrafttrædelse påbegynde.

7.2 “Brugervirksomhed” erklærer ved modtagelsen af ordrebekræftelsen at have gjort sig bekendt med seneste udgave af Jobing ApS samarbejdsbetingelser.
Jobing ApS underretter brugervirksomheden, hvis der sker ændringer i Jobing ApS samarbejdsbetingelser via contractbook.
Hvis ikke Jobing ApS har orienteret “Brugervirksomhed” om ændringer, vil disse ikke være gældende. Det er altså Jobing ApS ansvar, at underrette “Brugervirksomhed” om ændringer.

7.3 Jobing ApS samarbejdsbetingelser er gældende for enhver benyttelse af Jobing ApS ydelser.