Ansættelsesaftale mellem Jobing ApS og vikar

Tilknytning til Jobing ApS:
1.1
Du tilknyttes Jobing ApS som vikar med henblik på midlertidige ansættelser hos forskellige virksomheder, hvor din arbejdskraft bliver stillet til rådighed af Jobing ApS.

1.2 Du betragtes udelukkende som ansat i Jobing ApS i de perioder, de enkelte vikariater varer.

1.3 Hvis du bor i udlandet, må du ikke uden Jobing ApS tilladelse påtage dig andet lønnet eller ulønnet arbejde i dit bopælsland.
Dette skyldes, at Jobing ApS ellers risikerer, at skulle betale sociale bidrag til bopælslandet.
Hvis du påtager dig andet arbejde i bopælslandet uden tilladelse, vil det blive anset som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som kan medføre øjeblikkelig bortvisning.
Jobing ApS forbeholder sig ret til at foretage modregning i din løn, hvis de udenlandske sociale myndigheder gør økonomiske krav gældende imod Jobing ApS som følge af dit arbejde i bopælslandet.

Vilkår for det enkelte vikariat:

2.1 Reglerne i denne aftale gælder for hvert enkelt vikariat, du påtager dig.

2.2 Du har ret til at afslå et tilbudt arbejde som vikar, se dog punkt 8.2.

2.3 For hvert vikariat du påtager dig, modtager du en ordrebekræftelse.
Denne vikar-aftale samt ordrebekræftelsen udgør tilsammen dit ansættelsesbevis.
Af ordrebekræftelsen fremgår begyndelsestidspunkt, arbejdstid, arbejdssted, løntrin, overenskomstvilkår for det pågældende vikariat samt andre vigtige oplysninger som frokostordning, krav om arbejdstøj mv.

2.4 Du er ikke omfattet af funktionærloven.

2.5 Jobing ApS har ikke indgået overenskomst, hvorfor vikariatet som hovedregel vil være dækket af kundens overenskomst.
Se ordrebekræftelsen.

2.6 Arbejdsstedet er hos Jobing ApS kunder og vil derfor kunne variere.
Se ordrebekræftelsen.

2.7 Du er med din underskrift på denne aftale, indforstået med, at der kan være indgået en aftale med brugervirksomheden (kunden) om, at brugervirksomheden alene kan fastansætte dig mod betaling af et rekrutterings-/eller Try & Hire honorar.
Derfor forpligtiger du dig til, at kontakte Jobing ApS, når og såfremt du bliver tilbudt fastansættelse hos brugervirksomheden.

Lønudbetaling:

3.1 Jobing ApS udbetaler løn til hver sidste dag i måneden, bagud på grundlag af timeregistreringen.
Lønnen er til disposition sidste dag i måneden.
Timeregistreringen skal være korrekt udfyldt og godkendt af brugervirksomheden.
Deadline for indsendelse af timeregistreringen for den afsluttede uge er mandag kl. 12 ugen efter.
Hvis din timeregistrering modtages for sent, vil din løn først komme til udbetaling ved næste lønudbetaling.

3.2 Du er berettiget til den aftalte løn, uanset om der opstår uenighed mellem Jobing ApS og brugervirksomheden om kvaliteten af dit arbejde, medmindre det kan kategoriseres som kontraktligt brud, og uanset om Jobing ApS får dækket sit tilgodehavende hos brugervirksomheden.

3.3 Med din underskrift på denne aftale giver du Jobing ApS tilladelse til, at fremsende din lønseddel til den e-mail adresse, som du har oplyst til Jobing ApS eller via eboks.

3.4 Du skal oplyse dansk gyldigt CPR. Nr., da Jobing ApS ikke kan udbetale løn før dansk gyldigt CPR. Nr. er korrekt.
Endvidere skal du oplyse dine kontooplysninger.
Dette skal gøres i tilfælde af, at der opstår fejl i CPR. registret så Jobing ApS stadig kan udbetale din løn.

Pension:

4.1 Som vikar hos Jobing ApS er du tilknyttet ATP pensionsordning.

Ferie:

5.1 Du har ret til ferie med feriegodtgørelse i overensstemmelse med ferielovens gældende regler.

5.2 Endvidere er det aftalt, at ferielovens regler fraviges, hvis:
– Jobing ApS kan varsle hovedferie til afholdelse med 1 måneds varsel samt varsle restferie (øvrige feriedage) til afholdelse med 14 dages varsel.
– Jobing ApS kan varsle hovedferie til afholdelse i en eventuel opsigelsesperiode uanset denne måtte være af kortere varighed end 3 måneder.

5.3 Nogle overenskomster indeholder andre regler om varsling af ferie.
Se ordrebekræftelsen.

Søgnehelligdagsbetaling, feriedage, overarbejde mv.:

6.1 Reglerne om eventuel(le) søgnehelligdagsbetaling, feriefridage, overarbejde og særlig opsparing afhænger af det enkelte vikariat og hvilken overenskomst vikariatet er omfattet af.
Den relevante overenskomst fremgår af ordrebekræftelsen.

Sygdom:

7.1 Sygdom skal hurtigst muligt og senest 1 time før arbejdstids begyndelse meddeles til:
Din nærmeste leder på vikariat stedet (se tlf. nr. på din ordrebekræftelse i appen) og send herefter en besked på vagten i appen.

7.2 Jobing ApS kan anmode om dokumentation for sygdommen i form af lægeerklæring.

7.3 Hvilken betaling, du eventuelt har krav på under sygdom, afhænger af, hvilke regler det enkelte vikariat er underlagt.

7.4 I landsoverenskomsten for vikarer står følgende om sygedagpenge:
§ 9. Løn under sygdom I sygdomstilfælde gælder reglerne i lov om dagpenge ved sygdom og fødsel. Herudover er der aftalt følgende: Vikarbureauet betaler løn under sygdom og tilskadekomst til vikarer, der har været i lønnet beskæftigelse i samme vikarbureau i mindst 962 timer. Vikaren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge fra vikarbureauet i medfør af sygedagpengelovens regler. Anciennitet i vikarbureauet anses ikke for afbrudt under sygdom i indtil 3 måneder, indkaldelse til militærtjeneste i indtil 3 måneder, orlov i forbindelse med graviditet og fødsel samt ved udløb af vikariater, såfremt vikaren starter nyt vikariat, når dette tilbydes af vikarbureauet. Overstiger perioden mellem to vikariater for samme vikarbureau 12 måneder, bortfalder alt tidligere optjent anciennitet. Sygeløn til ansatte ydes af vikarbureauet i indtil 56 kalenderdage regnet fra første hele fraværsdag. Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage fra og med første arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes vikarbureauets betalingsperiode fra første fraværsdag i den første fraværs periode.

Opsigelse:

8.1 Det vil fremgå af ordrebekræftelsen, om det enkelte vikariat reguleres af en overenskomst.
I bekræftende fald kan vikariatet af begge parter (vikar og brugervirksomhed) bringes til ophør med overenskomstens varsler.
Hvis vikariatet ikke er omfattet af en overenskomst, kan vikariatet af begge parter (vikar og brugervirksomhed) bringes til ophør fra dag til dag.
Det følger af flere overenskomster, at Jobing ApS som vikarbureau kan opsige vikaren uden varsel på et hvert tidspunkt, uden vikaren derefter kan opnå kompensation.

8.2 I landsoverenskomsten for vikarer står der om opsigelse:
§ 8. Opsigelse For vikarer, der har været beskæftiget i samme vikarbureau i nedennævnte tids rum, gælder følgende opsigelsesvarsel:
Fra vikarbureauet:
Mindre end 1.924 timers lønnet beskæftigelse inden for en periode på 15 måneder: Intet varsel
Mere end i .924 timers lønnet beskæftigelse inden for en periode på 15 måneder: 14 dages varsel

Fra vikaren:
Mindre end 1.924 timers lønnet beskæftigelse inden for en periode på 15 måneder: Intet varsel
Mere end i .924 timers lønnet beskæftigelse inden for en periode på 15 måneder: 7 dages varsel

Opsigelsesvarsel bortfalder ved arbejds ledighed forårsaget af andre arbejderes arbejdsstandsning, ved indtræden af maskinstandsning, materiale mangel og enhver force majeure. Vikarer, der har været i lønnet beskæftigelse i samme vikarbureau i mindst 1 .443 timer inden for en periode på 15 måneder, kan ikke opsiges inden for de første 2 måneder, hvori de er dokumenteret uarbejdsdygtige på grund af uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for en brugervirksomhed. Med virkning fra 1. maj 2014 har vikarer, som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på vikarbureauet beroende forhold, ret til frihed med løn i op til to timer, placeret hurtigst muligt efter opsigelsen under fornødent hensyn til vikarbureauets drift, til at søge vejledning i A kassen/fagforeningen. Denne ret gælder kun ved egentlig opsigelse fra vikarbureauet, i henhold til § 8 og ikke når udsendelser afsluttes på grund af brugervirksomhedens forhold.

8.3 Du har ret til at afslå et tilbudt arbejde som vikar.
I en eventuel opsigelsesperiode er du dog forpligtet til at påtage dig et andet passende vikariat med henblik på at begrænse Jobing ApS tab mest muligt.

Tavshedspligt:

9.1 Der påhviler dig tavshedspligt om såvel Jobing ApS forhold som brugervirksomhedens forhold.
Tavshedspligten gælder under din tilknytning som vikar og indtil 1 år efter ophøret heraf, jf. Markedsføringslovens § 19.

Forpligtelser:

10.1 Du er forpligtet til at følge brugervirksomhedens arbejdsreglement og arbejdstid samt arbejde efter brugervirksomhedens instruks og under brugervirksomhedens kontrol.
Hvis der opstår problemer i løbet af vikariatet, skal du kontakte Jobing ApS, så der kan findes en løsning.

10.2 Du er til enhver tid forpligtet til at holde Jobing ApS underrettet om enhver ændring i dine kontaktoplysninger, herunder navn, bopæl, kontooplysninger, e-mail, mobiltelefonnummer.

10.3 Brugervirksomheden sørger for, at du er forsikret med den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.
Kommer du til skade hos brugervirksomheden i forbindelse med arbejdets udførsel, skal dette meddeles både brugervirksomheden og Jobing ApS med det samme efter skaden er sket.

10.4 Du opfordres til at søge nærmere oplysninger om de gældende regler for dagpenge eller anden overførselsindkomst i tilfælde af arbejdsløshed. Du har mulighed for, at modtage supplerende dagpenge eller kontanthjælp i perioder, hvor du ikke er sendt i vikariat.

10.5 Du må ikke indgå aftaler om dine ansættelsesvilkår direkte med brugervirksomheden, herunder aftaler om arbejdstid og overarbejde.
Eventuelle aftaler om ansættelsesvilkår, der er indgået uden Jobing ApS medvirken, kan ikke gøres gældende mod Jobing ApS.

10.5 Du er forpligtet til at timeregistrere de timer du forbruger hos brugervirksomheden i vikarprogrammet.
Du er ligeledes forpligtet til, kun, at registrere de timer du forbruger hos brugervirksomheden.
Brugervirksomheden godkender dine timeregistreringer via vores timeregistrerings systemet i vikarprogrammet.
Hvis du indtaster forkerte timer, og det er en fejl, skal du straks kontakte Jobing ApS herom.

Registrere du bevist forkerte timer vil du:
– Første gang, få en mundtlig advarsel
– Anden gang, få en skriftlig advarsel (3 måneders karantæne)
– Tredje gang, blive bortvist (Blokeret i systemet)

Persondata:

11.1 Du giver hermed samtykke til, at oplysninger du har givet om dig selv kan registreres af Jobing ApS, idet registreringen er nødvendig for vurdering af en ansøgning, som vikar hos Jobing ApS.
Du er bekendt med, at samtykket til enhver tid kan tilbagekaldes, hvorved Jobing ApS forpligter sig til at slette oplysningerne om dig omgående.
Endvidere meddeler du samtykke til, at Jobing ApS kan indhente referencer om tidligere ansættelsesforhold, ifølge de oplysninger du har givet herom, idet det er nødvendigt for vurderingen af en ansøgning som vikar hos Jobing ApS.
Du meddeler tillige samtykke til, at Jobing ApS kan foretage registrering af disse oplysninger.
Du giver ved din underskrift endvidere tilladelse til, at Jobing ApS kan videregive de registrerede oplysninger om dig til brug for vurdering af et konkret vikariat eller rekruttering.

Tilbud om vikariat og kontaktoplysninger:

12.1. Du meddeler ved din underskrift samtykke til, at jobtilbuddene og andre meddelelser fra Jobing ApS kan fremsendes pr. e-mail eller mobiltelefonnummer.
Du forpligter dig til at kontrollere 2 gange dagligt, om der er fremsendt e-mail, lagt telefonbesked eller sms fra Jobing ApS.
Jobing ApS henstiller til, at du tjekker din telefon og e-mail inden arbejdets påbegyndelse og umiddelbart efter arbejdets ophør.
Du bekræfter ved din underskrift at have accepteret og modtaget en kopi af nærværende kontrakt.